Điều khoản dịch vụ

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 8 năm 2021

Điều khoản dịch vụ của Orderbook

Các Điều khoản Dịch vụ này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được ký kết giữa bạn (sau đây được gọi là “bạn” hoặc “của bạn”) và Người điều hành Sổ đặt hàng (như được định nghĩa bên dưới). Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện điều chỉnh mối quan hệ hợp đồng, quyền và nghĩa vụ giữa bạn và Orderbook (như được định nghĩa bên dưới), và điều chỉnh từng giao dịch và giao dịch được nhập trên Trang web (như được định nghĩa bên dưới), việc sử dụng Trang web và tất cả các Dịch vụ ( như được định nghĩa bên dưới) được cung cấp trên các Trang web, ngoại trừ khi Orderbook nêu rõ rằng các điều khoản riêng được áp dụng.

Vì đây là một thỏa thuận ràng buộc, bạn phải đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi và đăng ký tài khoản Orderbook. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện hoặc bất kỳ thay đổi nào trong tương lai được thực hiện theo thời gian và bất kỳ lúc nào, vui lòng không tiếp tục đăng ký tài khoản và ngừng ngay việc sử dụng Orderbook và bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi hoặc ngừng đăng nhập vào Trang web và các ứng dụng di động có liên quan.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ Orderbook, bạn hoàn toàn thừa nhận và đồng ý rằng:

  • Bạn nhận thức được những rủi ro liên quan đến giao dịch của các loại tiền kỹ thuật số và các sản phẩm phái sinh của chúng;
  • Bạn sẽ chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ Orderbook và giao dịch Tài sản kỹ thuật số và các sản phẩm phái sinh của chúng; và
  • Orderbook sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro hoặc kết quả bất lợi nào như vậy.

THỎA THUẬN NÀY CHỨA KHOẢNG CÁCH RỦI RO VÀ LỜI CHỜ HÀNH ĐỘNG LỚP MÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYỀN CỦA BẠN VỀ CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. VUI LÒNG ĐỌC KỸ.

Theo các Điều khoản này, Orderbook cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể cấp phép lại và hoàn toàn có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Dịch vụ trong thời gian bạn tuân thủ các Điều khoản này.

1. Định nghĩa và Giải thích

Trừ khi được định nghĩa khác, tất cả các từ được sử dụng trong Thỏa thuận này sẽ bao gồm các nghĩa sau:

Orderbook ” bao gồm các Trang web (Tên miền bao gồm nhưng không giới hạn ở https://www.orderbook.finance), ứng dụng di động, ứng dụng khách, applet và các ứng dụng khác được phát triển để cung cấp Dịch vụ Orderbook và bao gồm các trang web, nền tảng hoạt động độc lập và khách hàng. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản sử dụng liên quan hoặc thỏa thuận của các nền tảng đó ở trên, các điều khoản áp dụng tương ứng của các nền tảng đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nhà điều hành Orderbook ” đề cập đến tất cả các bên vận hành Orderbook, bao gồm nhưng không giới hạn ở FX2 Asset Management Limited, các cá nhân hợp pháp, tổ chức chưa hợp nhất và các nhóm cung cấp Dịch vụ Orderbook và chịu trách nhiệm về các dịch vụ đó.

Theo Thỏa thuận này, Người điều hành sổ đặt hàng có thể thay đổi theo nhu cầu kinh doanh, trong trường hợp đó, người điều hành đã thay đổi sẽ thực hiện nghĩa vụ của họ theo các điều khoản này với bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn và sự thay đổi đó không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bạn theo các điều khoản này. Ngoài ra, phạm vi của Nhà điều hành Orderbook có thể được mở rộng do việc cung cấp Dịch vụ Orderbook mới, trong trường hợp đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Orderbook, có nghĩa là bạn đã đồng ý cùng thực hiện các điều khoản này với Người điều hành Orderbook mới được thêm vào. Trong trường hợp có tranh chấp, bạn sẽ tiếp tục sử dụng Dịch vụ Orderbook, được coi là bạn đã đồng ý cùng thực hiện các điều khoản này với các Nhà điều hành Orderbook mới được thêm vào. Trong trường hợp có tranh chấp, bạn sẽ xác định các pháp nhân mà các điều khoản này được thực hiện với bạn và các đối tác của tranh chấp, tùy thuộc vào các dịch vụ cụ thể mà bạn sử dụng và các hành động cụ thể ảnh hưởng đến quyền hoặc lợi ích của bạn.

Dịch vụ Orderbook ” đề cập đến các dịch vụ khác nhau được Orderbook cung cấp cho bạn dựa trên công nghệ internet và blockchain và được cung cấp qua các trang web Orderbook, ứng dụng di động, ứng dụng khách và bất kỳ hình thức phù hợp nào khác. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở các thành phần của Orderbook như thị trường tiền điện tử tạo ra phần mềm AI và các dịch vụ mới do Orderbook cung cấp.

Tài sản kỹ thuật số ” là tài sản chỉ có thể được truyền đi bằng công nghệ blockchain, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền tệ kỹ thuật số, mã thông báo kỹ thuật số, mã thông báo mật mã, tiền tệ mã hóa và bất kỳ loại phương tiện trao đổi kỹ thuật số nào khác.

Quy tắc sử dụng ” đề cập đến tất cả các quy tắc, diễn giải, thông báo, tuyên bố và các nội dung khác đã và sẽ được Orderbook phát hành sau đó, cũng như tất cả các quy định, quy tắc thực hiện, mô tả quy trình sản phẩm và thông báo được xuất bản trên các trang web hoặc trong các sản phẩm hoặc quy trình dịch vụ.

Người dùng ” đề cập đến tất cả các cá nhân, tổ chức hoặc tổ chức truy cập, tải xuống hoặc sử dụng Orderbook hoặc Dịch vụ Orderbook và những người đáp ứng các tiêu chí và điều kiện.

Tài khoản Orderbook ” đề cập đến các tài khoản, được mở bởi Orderbook để Người dùng ghi lại việc sử dụng Dịch vụ Orderbook, các giao dịch, thay đổi tài sản và thông tin cơ bản trên Orderbook của họ. Tài khoản Orderbook là cơ sở để Người dùng tận hưởng và thực hiện các quyền của họ trên Orderbook.

2. Quy định chung

2.1. Phạm vi áp dụng

Do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Blockchain và Tài sản kỹ thuật số, các Điều khoản này giữa bạn và Người vận hành Orderbook không liệt kê hoặc bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và không đảm bảo sự phù hợp hoàn toàn với các nhu cầu phát sinh từ sự phát triển trong tương lai. Do đó, các Điều khoản Dịch vụ, Chính sách Bảo mật, Quy tắc Sử dụng Orderbook này và tất cả các thỏa thuận khác được ký kết riêng giữa bạn và Orderbook được coi là các điều khoản bổ sung, là một phần không thể tách rời của các Điều khoản Dịch vụ này.

2.2. Sửa đổi Thỏa thuận này

Orderbook có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này theo quyết định của mình bất kỳ lúc nào. Orderbook sẽ thông báo những thay đổi đó bằng cách cập nhật các điều khoản trên trang web của mình.

Tất cả các sửa đổi hoặc thay đổi đối với Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi được công bố trên Trang web hoặc thông báo cho người dùng. Do đó, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Orderbook được coi là bạn chấp nhận Thỏa thuận đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ Orderbook ngay lập tức. Bạn nên xem lại Thỏa thuận này thường xuyên, đặc biệt là việc sửa đổi đã được thực hiện để hiểu các quyền của bạn.

2.3. Cấm sử dụng

Orderbook cấm người dùng Hoa Kỳ truy cập Dịch vụ Orderbook và đăng ký tài khoản Orderbook. Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ Orderbook, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng quyền truy cập của bạn không bị cấm bởi hội đồng địa phương, quốc gia hoặc các luật và quy định tương ứng. Orderbook bảo lưu quyền hạn chế hoặc từ chối, theo quyết định của mình, việc cung cấp Dịch vụ Orderbook ở một số quốc gia hoặc khu vực nhất định.

2.4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Orderbook không cung cấp lời khuyên tài chính, quản lý đầu tư, hoặc bất kỳ dịch vụ tư vấn hoặc cố vấn nào. Orderbook không phải là một Ngân hàng hoặc Tổ chức Tài chính và không cung cấp các dịch vụ tài chính. Orderbook là một phần mềm với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ cho phép người dùng kết nối với Nhà giao dịch sao chép, Nhà cung cấp dịch vụ tín hiệu và Sở giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “HIỆN CÓ”. Dịch vụ được cung cấp mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

3. Tài khoản

3.1. Đủ điều kiện. Bằng cách đăng ký sử dụng Tài khoản Orderbook, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

(a) bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc đủ tuổi hợp pháp để hình thành một hợp đồng ràng buộc theo luật hiện hành, là một cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác có đầy đủ năng lực pháp lý và thẩm quyền để tham gia vào các Điều khoản này;

(b) nếu bạn tham gia vào các Điều khoản này thay mặt cho pháp nhân mà bạn là nhân viên hoặc đại lý, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền cần thiết để ràng buộc pháp nhân đó;

(c) bạn được phép hợp pháp để sử dụng Dịch vụ trong phạm vi quyền hạn của mình;

(d) bạn được phép sở hữu hợp pháp tiền điện tử trong khu vực tài phán của mình;

(e) bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán của bạn và thừa nhận rằng Orderbook không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc bạn tuân thủ các luật đó;

(f) bạn hiểu những rủi ro cố hữu liên quan đến tài sản kỹ thuật số và giao dịch tài sản kỹ thuật số;

(g) bạn có hiểu biết về việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số như Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC), các mã thông báo dựa trên hợp đồng thông minh như các mã tuân theo Tiêu chuẩn mã thông báo Ethereum và hệ thống phần mềm dựa trên chuỗi khối; và

(h) bạn không nằm trong bất kỳ danh sách trừng phạt thương mại hoặc kinh tế nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở danh sách Các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ) chỉ định là “Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt” hoặc được đưa vào “Danh sách những người bị từ chối” của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Orderbook duy trì quyền hạn chế hoặc từ chối việc cung cấp Dịch vụ ở một số quốc gia nhất định và / hoặc đối với một số thể nhân và / hoặc pháp nhân theo quyết định riêng của mình.

3.2. Đăng ký tài khoản. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc đăng ký Tài khoản Sổ đặt hàng với chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này cũng như Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn cũng tuyên bố rằng bạn có thẩm quyền hợp pháp để chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho bạn và bất kỳ bên nào mà bạn đại diện liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn là một cá nhân tham gia vào các Điều khoản này thay mặt cho một tổ chức, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc tổ chức đó và bạn đồng ý thay mặt tổ chức đó để bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, với các điều khoản ” bạn “và” của bạn “đăng ký cho bạn, pháp nhân đó và những Người dùng khác truy cập Dịch vụ thay mặt cho pháp nhân đó. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, từ chối cho phép bạn mở Tài khoản, tạm ngưng Tài khoản của bạn, hợp nhất Tài khoản nếu bạn có nhiều hơn một hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn hoặc việc bạn sử dụng một hoặc nhiều Dịch vụ hơn. Những hành động như vậy có thể được thực hiện do một số yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn việc không xác định được bạn, theo yêu cầu pháp lý / quy định hoặc việc bạn vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này. Chúng tôi cũng có thể tạm thời đình chỉ quyền truy cập vào Tài khoản của bạn nếu một vấn đề kỹ thuật yêu cầu.

3.3. Xác minh danh tính. Việc bạn đăng ký tài khoản với Orderbook sẽ được coi là bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để xác minh danh tính. Thông tin đó sẽ được sử dụng để xác minh danh tính của Người dùng, xác định dấu vết rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác thông qua Orderbook hoặc cho các mục đích hợp pháp khác do Orderbook nêu. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin đó theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn cho phép chúng tôi thực hiện các cuộc điều tra cần thiết trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba để xác minh danh tính của bạn hoặc bảo vệ bạn và / hoặc chúng tôi khỏi các tội phạm tài chính, chẳng hạn như gian lận. Thông tin chúng tôi yêu cầu để xác minh danh tính của bạn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ, số điện thoại, tên người dùng, ID do chính phủ cấp và các thông tin khác được thu thập trong quá trình đăng ký tài khoản. When providing the required information, you confirm it is true and accurate.

3.4. Bảo mật tài khoản của bạn. Tài khoản Orderbook chỉ có thể được sử dụng bởi người đăng ký tài khoản. Orderbook có quyền đình chỉ, đóng băng hoặc hủy bỏ việc sử dụng Tài khoản Orderbook của những người không phải là người đăng ký tài khoản. You shall agree to treat your access credentials (such as username and password) as confidential information, and not to disclose such information to any third party. Bạn cũng đồng ý tự chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ Tài khoản Orderbook và thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn nghi ngờ hoặc biết về việc sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của mình, bạn nên thông báo cho Orderbook ngay lập tức. Orderbook không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Tài khoản Orderbook có hoặc không có sự ủy quyền của bạn. Bằng cách tạo một Tài khoản Orderbook, bạn đồng ý rằng (a) bạn sẽ thông báo cho Orderbook ngay lập tức nếu bạn biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản và mật khẩu Orderbook của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm quy tắc bảo mật nào khác; (b) bạn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các cơ chế hoặc quy trình của Orderbook liên quan đến bảo mật, xác thực, đặt cọc bảo đảm; và (c) bạn sẽ thực hiện các bước thích hợp để đăng xuất khỏi Orderbook vào cuối mỗi lần truy cập.

3.5. Bảo mật tài khoản trao đổi tài sản kỹ thuật số bên ngoài của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở không giam giữ. Chúng tôi không biết cũng như không có quyền truy cập vào thông tin xác thực hoặc khóa cá nhân của Tài khoản Exchange bên ngoài mà bạn sử dụng liên quan đến Dịch vụ. Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của các Tài khoản Exchange bên ngoài của mình hoặc các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Bạn cũng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Tài khoản Exchange bên ngoài, Tài khoản và Ví tài sản kỹ thuật số mà bạn sử dụng liên quan đến Dịch vụ và đảm bảo rằng không có người nào trái phép có quyền truy cập vào Tài khoản Exchange bên ngoài, Tài khoản, tệp ví, tính riêng tư của nó phím hoặc bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng liên quan đến Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không bảo vệ Tài khoản Exchange bên ngoài, Tài khoản và Ví tài sản kỹ thuật số của mình.

3.6. Các hoạt động bị cấm. Liên quan đến việc bạn sử dụng Tài khoản hoặc Dịch vụ, bạn sẽ không:

(a) vi phạm hoặc hỗ trợ bất kỳ bên nào vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh, quy định hoặc bất kỳ quy tắc nào của bất kỳ tổ chức tự quản lý hoặc tổ chức tương tự nào mà bạn là hoặc bắt buộc phải là thành viên thông qua việc sử dụng Dịch vụ của bạn;

(b) tham gia vào bất kỳ hoạt động giao dịch nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc lạm dụng thị trường bao gồm nhưng không giới hạn việc bơm và bán phá giá, tham gia vào các giao dịch hư cấu hoặc giao dịch rửa, chạy trước, đánh mạnh hoặc tham gia vào các hành vi thị trường mất trật tự;

(c) vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào;

(d) thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi, hoặc can thiệp, chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào một cách bất lợi;

(e) truyền tải hoặc tải bất kỳ tài liệu nào lên Trang web có chứa vi rút, ngựa Trojan, sâu, hoặc bất kỳ chương trình độc hại hoặc có hại nào khác;

(f) theo cách khác, cố gắng truy cập hoặc sử dụng trái phép Trang web, API, các Tài khoản khác hoặc hệ thống máy tính được kết nối với Trang web; hoặc

(g) tham gia vào bất kỳ hành vi nào vi phạm Thỏa thuận này hoặc theo quyết định riêng của chúng tôi là không thể chấp nhận được.

3.7. Dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ và giữ bí mật một cách hợp lý, nhưng Orderbook có quyền thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo Thỏa thuận hoặc luật hiện hành. Tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba sau:

(a) Người điều hành Orderbook, và các cổ đông, đối tác, nhà đầu tư, giám đốc, người giám sát, quản lý cấp cao và nhân viên của các tổ chức đó;

(b) các đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi, bao gồm các bên đã được ký hợp đồng cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, vận hành, CNTT và các dịch vụ khác, trong các lĩnh vực như viễn thông , công nghệ thông tin, biên chế, xử lý thông tin, đào tạo, nghiên cứu thị trường, lưu trữ và lưu trữ;

(c) các đối tác kinh doanh bên thứ ba cung cấp hàng hóa và dịch vụ hoặc các hoạt động khuyến mại khác, có hợp tác với chúng tôi hay không;

(d) các công ty bảo hiểm hoặc các nhà điều tra bảo hiểm và các nhà cung cấp tín dụng;

(e) các liên doanh, đối tác liên minh và đối tác kinh doanh của chúng tôi;

(f) văn phòng tín dụng, hoặc bất kỳ cơ quan thu hồi nợ hoặc trung tâm giải quyết tranh chấp nào trong trường hợp vi phạm hoặc tranh chấp;

(g) các nhà tư vấn chuyên nghiệp như kiểm toán viên và luật sư;

(h) các cơ quan quản lý chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để tuân thủ các luật hoặc quy định do cơ quan chính phủ xây dựng;

(i) những người được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi;

(j) những người có sự đồng ý của bạn do bạn xác định hoặc theo hợp đồng hiện hành.

4. Dịch vụ Đặt hàng

4.1. Sau khi hoàn tất việc đăng ký và xác minh danh tính cho Tài khoản Orderbook của bạn, bạn có thể sử dụng các Dịch vụ Orderbook khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch sao chép (phần mềm giao dịch sao chép của chúng tôi cho phép Người dùng sao chép các hoạt động giao dịch của nhà giao dịch sao chép và cho phép Người dùng tự động sao chép hoạt động giao dịch từ bất kỳ nhà giao dịch sao chép nào), ký quỹ bảo đảm không hoàn lại như một khoản lưu giữ để khấu trừ phí chia sẻ lợi nhuận hoặc bất kỳ khoản phí nào khác trong tương lai, thu thập dữ liệu liên quan đến thị trường, nghiên cứu và thông tin khác do Orderbook phát hành, tham gia vào các hoạt động của người dùng do Orderbook, v.v., tuân theo các quy định của Thỏa thuận này (bao gồm Quy tắc sử dụng Orderbook và các thỏa thuận cá nhân khác).

Orderbook có quyền:

(a) Cung cấp, sửa đổi hoặc chấm dứt, theo quyết định của mình, bất kỳ Dịch vụ Orderbook nào dựa trên kế hoạch phát triển của nó; và

(b) Allow or prohibit some users’ use of any Orderbook Services in accordance with relevant Orderbook Rules of use.

4.2. Khi bạn sử dụng Dịch vụ Orderbook, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định sau:

(a) Trong quá trình sử dụng Dịch vụ Orderbook, tất cả các hoạt động bạn thực hiện phải tuân thủ các yêu cầu của luật và quy định hiện hành, các Điều khoản này và các hướng dẫn khác nhau của Orderbook;

(b) Việc bạn sử dụng Dịch vụ Orderbook không được vi phạm lợi ích công cộng, đạo đức công cộng hoặc lợi ích hợp pháp của người khác, bao gồm bất kỳ hành động nào có thể gây trở ngại, làm gián đoạn, ảnh hưởng tiêu cực hoặc cấm người dùng khác sử dụng Dịch vụ Orderbook;

(c) Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ Orderbook, việc sử dụng dữ liệu Orderbook cho mục đích thương mại sau đây bị cấm:

i. Dịch vụ giao dịch sử dụng báo giá Orderbook hoặc thông tin bảng thông báo thị trường.

ii. Các dịch vụ cung cấp hoặc phát trực tuyến dữ liệu sử dụng bất kỳ dữ liệu thị trường nào của Orderbook.

iii. Bất kỳ trang web / ứng dụng / dịch vụ nào khác tính phí hoặc sinh lợi từ dữ liệu thị trường (bao gồm thông qua quảng cáo hoặc phí giới thiệu) thu được từ Orderbook.

(d) Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Orderbook, bạn không được sửa đổi, sao chép, nhân bản, sao chép, tải xuống, lưu trữ, truyền tải thêm, phổ biến, chuyển giao, tháo rời, phát sóng, xuất bản, xóa hoặc thay đổi bất kỳ tuyên bố bản quyền hoặc nhãn hoặc giấy phép nào, cấp phép phụ, bán, nhân bản, thiết kế, thuê, cho thuê, nhãn hiệu riêng, cấp quyền lợi bảo đảm trong tài sản hoặc bất kỳ phần nào của tài sản, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của chúng hoặc lợi dụng bất kỳ phần nào của tài sản.

(e) Bạn có thể không

i. sử dụng bất kỳ liên kết sâu nào, trình thu thập thông tin web, bot, trình thu thập dữ liệu hoặc các thiết bị, chương trình, tập lệnh, thuật toán hoặc phương pháp tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, lấy, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của thuộc tính hoặc sao chép hoặc bỏ qua cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Dịch vụ Orderbook theo bất kỳ cách nào, nhằm lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào theo bất kỳ cách nào không được cung cấp có chủ đích thông qua Dịch vụ Orderbook;

ii. cố gắng truy cập bất kỳ phần hoặc chức năng nào của tài sản mà không được phép, hoặc kết nối với Dịch vụ Orderbook hoặc bất kỳ máy chủ Orderbook nào hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác của bất kỳ Dịch vụ Orderbook nào được cung cấp thông qua các dịch vụ bằng cách hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp hoặc bị cấm nào khác;

iii. thăm dò, quét hoặc kiểm tra các lỗ hổng của Dịch vụ Orderbook hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với thuộc tính hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào trên Dịch vụ Orderbook hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Dịch vụ Orderbook;

iv. tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào của bất kỳ Người dùng hoặc khách truy cập nào khác của Dịch vụ Sổ đặt hàng;

v. thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của hệ thống hoặc mạng của Dịch vụ Orderbook hoặc Orderbook, hoặc cơ sở hạ tầng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với dịch vụ Orderbook;

vi. sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình thông thường nào để can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ Orderbook hoặc bất kỳ giao dịch nào trên Dịch vụ Orderbook, hoặc việc sử dụng Dịch vụ Orderbook của bất kỳ người nào khác;

vii. giả mạo tiêu đề, mạo danh hoặc thao túng thông tin nhận dạng, để che giấu danh tính của bạn hoặc nguồn gốc của bất kỳ thông điệp hoặc đường truyền nào bạn gửi đến Orderbook, hoặc

viii. sử dụng Dịch vụ Orderbook một cách bất hợp pháp.

4.3. Bằng cách truy cập Dịch vụ Orderbook, bạn đồng ý rằng Orderbook có quyền điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này, đơn phương xác định xem bạn có vi phạm Thỏa thuận này hay không và thực hiện các hành động theo quy định liên quan mà không cần sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước. Ví dụ về các hành động như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Chặn và đóng các yêu cầu giao dịch;
  • Đóng băng tài khoản của bạn;
  • Trình báo sự việc với cơ quan chức năng;
  • Công bố các vi phạm bị cáo buộc và các hành động đã được thực hiện;
  • Xóa bất kỳ thông tin nào, bạn đã xuất bản bị phát hiện là vi phạm.
5. Phí dịch vụ

Bằng cách sử dụng Dịch vụ Orderbook, bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí áp dụng như:

(a) Chia sẻ lợi nhuận: phí chia sẻ lợi nhuận được tính cho những khoản lợi nhuận trên mức cao nhất;

(b) Phí Đăng ký: Một khoản phí hàng ngày được tính cho Người dùng để sử dụng phần mềm giao dịch;

và bạn cho phép Orderbook tự động khấu trừ phí trực tiếp từ Tài khoản của bạn.

6. Sử dụng Chung, Sử dụng Bị Cấm và Chấm dứt

6.1. Giấy phép có giới hạn. Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, để truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ chỉ cho các mục đích đã được phê duyệt theo sự cho phép của Orderbook vào từng thời điểm.

6.2. Độ chính xác của Trang web và Phương tiện liên quan. Mặc dù chúng tôi có ý định cung cấp thông tin chính xác và kịp thời (i) trên Trang web và các trang cổng thông tin liên quan của nó, và (ii) thông qua phương tiện truyền thông xã hội của bên thứ ba và các phương tiện kỹ thuật số khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ kỹ thuật số được cung cấp bởi Twitter, Instagram, Telegram, Facebook, Discord, Github, Medium, YouTube và Reddit, thông tin được trình bày trong đó (bao gồm, nhưng không giới hạn , Nội dung) có thể không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất và cũng có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Với nỗ lực tiếp tục cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ và chính xác nhất có thể, thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến chính sách, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Theo đó, bạn nên xác minh tất cả thông tin trước khi dựa vào nó và tất cả các quyết định dựa trên thông tin có trên Trang web hoặc được rút ra từ Nội dung là trách nhiệm duy nhất của bạn và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với những quyết định đó. Các liên kết đến các tài liệu của bên thứ ba không có liên kết (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và các Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của bên thứ ba không liên kết) có thể được cung cấp như một sự tiện lợi nhưng không do chúng tôi kiểm soát. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào của thông tin, nội dung hoặc dịch vụ có trong bất kỳ tài liệu nào không được liên kết của bên thứ ba hoặc trên bất kỳ trang web nào không được liên kết của bên thứ ba có thể truy cập hoặc liên kết với Trang web hoặc Dịch vụ.

6.3. Quyền truy cập của bên thứ ba không được liên kết. Nếu đôi khi, trong phạm vi được Orderbook cho phép, bạn cấp quyền rõ ràng cho một bên thứ ba không liên kết để truy cập hoặc kết nối với Tài khoản của bạn, thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba không liên kết hoặc thông qua Trang web, bạn thừa nhận rằng việc cấp quyền cho một bên thứ ba không có liên kết để thực hiện các hành động cụ thể thay mặt bạn sẽ không làm giảm bớt bất kỳ trách nhiệm nào của bạn theo Thỏa thuận này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào có quyền truy cập vào Tài khoản của bạn. Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không chịu trách nhiệm về Orderbook và sẽ bồi thường cho Orderbook, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào có quyền truy cập vào Tài khoản của bạn.

6.4. Cấm sử dụng. Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và các tương tác của bạn với những Người dùng khác và bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào, bạn đồng ý và tuyên bố rằng bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ Hoạt động bị cấm nào được xác định trong tài liệu này. Chúng tôi bảo lưu quyền mọi lúc để giám sát, xem xét, lưu giữ và / hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định hiện hành, các chương trình trừng phạt, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ và / hoặc tạm ngưng Tài khoản của bạn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng Tài khoản của bạn có liên quan đến việc Sử dụng bị Cấm.

6.5. Tạm dừng, Chấm dứt và Hủy bỏ. Chúng ta có thể: (a) tạm ngừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ và / hoặc (b) hủy kích hoạt hoặc hủy bỏ Tài khoản của bạn nếu (i) chúng tôi được yêu cầu như vậy theo trát đòi hầu tòa hợp lệ về mặt, lệnh của tòa án hoặc lệnh ràng buộc của cơ quan chính phủ; (ii) chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng bạn sử dụng Tài khoản của mình có liên quan đến việc Sử dụng bị Cấm; (iii) việc sử dụng Tài khoản của bạn phải tuân theo mọi vụ kiện tụng, điều tra hoặc thủ tục của chính phủ đang chờ xử lý và / hoặc chúng tôi nhận thấy nguy cơ cao về việc không tuân thủ pháp luật hoặc quy định liên quan đến hoạt động Tài khoản của bạn; (iv) bạn thực hiện bất kỳ hành động nào mà Orderbook cho là vi phạm Thỏa thuận. Nếu Orderbook đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn, hoặc chấm dứt việc sử dụng một hoặc nhiều Dịch vụ của bạn vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về các hành động của chúng tôi trừ khi lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý khác cấm Orderbook cung cấp cho bạn thông báo như vậy. Bạn thừa nhận rằng Orderbook quyết định thực hiện các hành động nhất định, bao gồm hạn chế quyền truy cập, tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản Orderbook của bạn, có thể dựa trên các tiêu chí bí mật cần thiết cho các giao thức quản lý rủi ro và bảo mật của Orderbook. Bạn đồng ý rằng Orderbook không có nghĩa vụ phải tiết lộ chi tiết về các thủ tục quản lý rủi ro và bảo mật cho bạn.

6.6. Mối quan hệ của các bên. Orderbook là một nhà thầu độc lập cho tất cả các mục đích. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được coi là hoặc có mục đích được coi là, cũng như không khiến bạn và Orderbook được coi là đối tác, liên doanh hay nói cách khác là liên kết vì lợi nhuận, hoặc bạn hoặc Orderbook được coi là đại lý của những thứ còn lại.

6.7. Bảo mật mật khẩu; Thông tin liên lạc. Bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật và kiểm soát đầy đủ đối với bất kỳ và tất cả ID người dùng, mật khẩu và khóa cá nhân mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Người dùng được khuyến khích sử dụng xác thực hai yếu tố khi truy cập Trang web và Dịch vụ, đồng thời có thể điều chỉnh các tính năng bảo mật trong cài đặt người dùng của họ.

6.8. Thuế. Bạn có trách nhiệm duy nhất là xác định xem và ở mức độ nào, bất kỳ khoản thuế nào áp dụng cho bất kỳ giao dịch nào bạn thực hiện liên quan đến Dịch vụ và giữ lại, thu, báo cáo và nộp số tiền thuế chính xác cho cơ quan thuế thích hợp.

7. Bản quyền Sở hữu trí tuệ

Trang web và Dịch vụ chứa tài liệu bản quyền, tên thương mại và nhãn hiệu và thông tin độc quyền khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh và đồ họa, và trong tương lai có thể bao gồm video, đồ họa, âm nhạc và âm thanh (‘Nội dung’). Nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Orderbook sở hữu bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong việc lựa chọn, điều phối, sắp xếp và nâng cao Nội dung đó, cũng như trong Nội dung gốc của nó. Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, hoặc khai thác bằng bất kỳ cách nào, bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần ngoại trừ được quy định trong Thỏa thuận này. Bạn chỉ có thể tải xuống thông tin từ các Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Trừ khi được cho phép rõ ràng theo luật bản quyền, không được phép sao chép, phân phối lại, truyền lại, xuất bản hoặc khai thác thương mại tài liệu đã tải xuống mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi hoặc của chủ sở hữu bản quyền. Trong trường hợp có bất kỳ sự sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản tài liệu bản quyền nào được phép, không được thực hiện thay đổi hoặc xóa bỏ ghi nhận tác giả, chú giải nhãn hiệu hoặc thông báo bản quyền. Bạn xác nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào bằng cách tải xuống tài liệu bản quyền.

8. Tiết lộ rủi ro

Giao dịch tài sản kỹ thuật số là rủi ro và bạn không bao giờ nên giao dịch nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất. Danh sách rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số và Dịch vụ sau đây là không đầy đủ.

(a) Rủi ro khi giao dịch tài sản kỹ thuật số . Giá tài sản kỹ thuật số rất biến động và giao dịch tài sản kỹ thuật số là cực kỳ rủi ro. Ngoài ra, một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường đối với một tài sản kỹ thuật số cụ thể, chẳng hạn như hoạt động quản lý, thao túng thị trường, hành vi hoặc thiếu sót của tổ chức phát hành tài sản kỹ thuật số hoặc biến động giá không thể giải thích được. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận rủi ro khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, bạn tuyên bố rằng bạn đã, đang và sẽ tự chịu trách nhiệm đưa ra đánh giá độc lập của riêng bạn về các rủi ro của giao dịch và tài sản kỹ thuật số cơ bản.

(b) Rủi ro giao dịch sao chép . Danh sách của chúng tôi về Nhà giao dịch sao chép không cho thấy sự chấp thuận hay không chấp thuận giá trị của họ. Chúng tôi không bảo đảm về tính phù hợp hoặc độ tin cậy của Copy Trader và chúng tôi không có nghĩa vụ ủy thác trong quan hệ của chúng tôi với bạn. Bạn phải tiến hành thẩm định của riêng bạn.

(c) Không có giao dịch môi giới hoặc cung cấp lời khuyên đầu tư . Chúng tôi cung cấp một phần mềm và nền tảng để kết nối Người dùng với Nhà giao dịch sao chép và với các Sở giao dịch tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi không đóng vai trò là bên chính, bên đối tác hoặc nhà tạo lập thị trường trong các giao dịch được thực hiện thông qua giao dịch sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không tư vấn về giá trị của bất kỳ Tài sản kỹ thuật số cụ thể hoặc Nhà giao dịch hoặc Trao đổi tài sản kỹ thuật số nào. Chúng tôi không tư vấn về các giao dịch, hoặc rủi ro liên quan, hoặc cung cấp bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào khác liên quan đến Dịch vụ. Trong phạm vi mà chúng tôi cung cấp dữ liệu giao dịch, bình luận sau thị trường, các bài báo hoặc thực hiện các bài đăng trên mạng xã hội, hành động làm như vậy là ngẫu nhiên đối với mối quan hệ của bạn với chúng tôi và thông tin đó có thể không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc tài chính và không nên được hiểu như vậy. MUA HOẶC BÁN TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÙNG VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ HẬU QUẢ NÀO.

(d) Không đảm bảo quyền truy cập liên tục vào Dịch vụ . Chúng tôi không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ và hoạt động của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi có thể bị can thiệp bởi nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm các lý do pháp lý và các vấn đề với các mạng Blockchain khác nhau.

(e) Không có nhà điều hành sàn giao dịch . Orderbook cung cấp phần mềm giao dịch, một giao diện kết nối Người dùng với các Sở giao dịch tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, Orderbook không vận hành Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi không quản lý các nền tảng giao dịch cơ bản của Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số cho các giá thầu hoặc ưu đãi và chúng tôi không thực thi hợp đồng giữa các bên tham gia vào các hoạt động tài trợ có sẵn trên các Sở giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua Trạm giao dịch. Nền tảng giao dịch cơ bản của phần mềm giao dịch được quản lý và vận hành bởi Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ hành vi của bất kỳ nhà điều hành nào của Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Bạn có trách nhiệm hiểu các Điều khoản và Điều kiện của các nhà điều hành Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số.

(f) Rủi ro trao đổi tài sản kỹ thuật số . Mặc dù Orderbook cố gắng hết sức để tiến hành thẩm định toàn diện đối với các Sở giao dịch tài sản kỹ thuật số có sẵn trong Trạm giao dịch của chúng tôi, các Sở giao dịch tài sản kỹ thuật số này có thể là các sàn giao dịch không được kiểm soát và các hoạt động của họ có thể rất khác nhau, bao gồm cả vấn đề bảo mật, mã hóa và trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất. Các Sở Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số có thể không bị yêu cầu tuân thủ bất kỳ quy tắc nào liên quan đến rửa, giao dịch nội gián, thúc đẩy phát hiện giá, bảo hiểm tổn thất, bảo vệ chống gian lận, đảm bảo tuân thủ chống rửa tiền và nhiều tính năng nổi bật khác. Các Sở Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số có thể thực hiện các hoạt động gian lận hoặc bình phong cho các âm mưu gian lận và nằm trong khu vực tài phán không có khả năng khôi phục hoặc bồi thường. Các Sở giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể cung cấp dữ liệu không chính xác, bị chậm trễ hoặc có sai sót vì nhiều lý do, bao gồm cả do lỗi phần mềm và sự giám sát hạn chế nói trên đối với thị trường tiền điện tử. Dữ liệu nghèo nàn như vậy có thể thông báo sai các chiến lược giao dịch của Người dùng hoặc tạo ra các cơ chế phát hiện giá không chính xác. Lỗi, gian lận và các vấn đề khác với Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đã dẫn đến nhiều lần mất mát lớn, không thể thu hồi được trong quá khứ. Phần mềm và cơ chế cơ bản cho các Sở giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể hoạt động sai, thực hiện các giao dịch cho Người dùng với giá sai và ảnh hưởng xấu đến khoản đầu tư của Người dùng. Các Sở giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể chọn khôi phục giao dịch vì lợi ích của các bên khác nhưng gây bất lợi cho Người dùng. Nói chung, các sai sót và quyết định không thể xem xét của các sàn giao dịch có thể tác động xấu đến giá trị đầu tư của Người dùng.

(g) Chia sẻ lợi nhuận . Bạn sẽ phải ký quỹ vào Tài khoản một Khoản tiền ký quỹ bảo đảm không hoàn lại như một khoản giữ lại cho các khoản khấu trừ phí chia sẻ lợi nhuận trong tương lai hoặc bất kỳ khoản phí nào khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể ngắt kết nối bất kỳ lúc nào và bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ vị trí mới nào.

9. Nợ phải trả

9.1. Từ chối bảo hành

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, CÁC DỊCH VỤ ORDERBOOK HÀNG, ORDERBOOK LIỆU ĐẶT HÀNG VÀ BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC MỤC KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI HOẶC ORDERBOOK ĐƠN HÀNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ SN”, VÀ ORDERBOOK RÕ RÀNG, RÕ RÀNG BẠN CHỜ ĐỢI, BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, MỤC TIÊU HOẶC KHÔNG CÓ THÔNG TIN HOẶC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TỪ KHÓA HỌC TRONG THƯƠNG MẠI. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, ORDERBOOK KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, DỊCH VỤ ORDERBOOK HÀNG HOẶC TÀI LIỆU ORDERBOOK LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH, TIN CẬY, HIỆN TẠI, KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC KHÔNG CÓ VIÊM GAN HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. ORDERBOOK KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ ĐƠN HÀNG ĐĂNG KÝ NÀO SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN, ĐƯỢC CHẤP NHẬN HOẶC ĐƯỢC GHI LẠI. NGOẠI TRỪ CÁC TUYÊN BỐ, THỎA THUẬN VÀ QUY TẮC RÕ RÀNG ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN SAU ĐÂY CẢM ƠN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHƯA LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ BÁO CÁO HOẶC THỎA THUẬN NÀO KHÁC, BẤT KỲ BÀI VIẾT HOẶC ORDERBOOK TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP DỊCH VỤ CỦA BẠN. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, BẠN SAU ĐÂY HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ORDERBOOK SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN:

(a) BẤT KỲ SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC, KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC BẤT CỨ SỰ BẤT KỲ CỦA DỮ LIỆU GIÁ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ,

(b) BẤT KỲ LỖI HOẶC TRÌ HOÃN TRONG VIỆC TRUYỀN DỮ LIỆU NÓ,

(c) TƯƠNG THÍCH VÀO BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO,

(d) BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HOẶC KHÔNG THEO LỆNH ĐƯỢC VẬN HÀNH THEO ORDERBOOK HÀNG VÀ SỰ TÍCH HỢP DỊCH VỤ VÀ THAY ĐỔI KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẢO DƯỠNG,

(e) BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO HÀNH ĐỘNG, LÝ DO HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CỦA NGƯỜI DÙNG KHÁC,

(f) BẤT KỲ THIỆT HẠI GÂY RA DO HÀNH ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP CỦA BÊN THỨ BA KHÁC HOẶC HÀNH ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA ORDERBOOK ; VÀ

(g) OTHER EXEMPTIONS MENTIONED IN DISCLAIMERS AND PLATFORM RULES ISSUED BY ORDERBOOK.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM NGỤ Ý CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU VÀ ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ NÓ BỊ CẤM BẰNG LUẬT ÁP DỤNG CỦA PHÁP LUẬT TRONG MÀ BẠN Cư trú.

9.2. Miễn trừ trách nhiệm về Thiệt hại và Giới hạn Trách nhiệm

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRONG KHÔNG SỰ KIỆN SẼ ORDERBOOK , LIÊN HỆ CỦA NÓ VÀ CÁC CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG, NGƯỜI CUNG CẤP, ĐẠI DIỆN ĐẶC BIỆT, CÁ NHÂN, ĐẠI DIỆN CỤ THỂ, CÁN BỘ, HỢP ĐỒNG , HẬU QUẢ HOẶC TƯƠNG TỰ HOẶC CÁC THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT DỮ LIỆU, THÔNG TIN, DOANH THU, LỢI NHUẬN HOẶC CÁC DOANH NGHIỆP HOẶC LỢI ÍCH TÀI CHÍNH KHÁC) PHÁT HIỆN RA NGOÀI DỊCH VỤ ORDERBOOK HOẶC BẤT KỲ MỤC ORDERBOOK SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC MỤC KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC TRÊN ORDERBOOK HÀNG VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ, DÙ THEO HỢP ĐỒNG, TRẠNG THÁI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC NGAY CẢ NẾU ORDERBOOK ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY NGOÀI GIỜ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC ORDERBOOK , SAI LẦM, VI PHẠM HOÀN TOÀN HOẶC VI PHẠM PHÁP LUẬT SỢ HÃI CỦA SÁCH ĐẶT HÀNG. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ, VÌ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

LƯU Ý VIỆC BẮT ĐẦU, TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN SẼ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ORDERBOOK , CÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ VÀ CÁC CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN CỦA ORDERBOOK VÀ CÁC CỘNG ĐỒNG, THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC HỢP ĐỒNG ẢNH HƯỞNG LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ HIỆU QUẢ HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ ORDERBOOK HÀNG HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC MỤC KHÁC NÀO KHÁC THEO HỢP ĐỒNG, THỐNG KÊ, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC, VƯỢT QUA SỐ TIỀN PHÍ NÀY BẠN ĐÃ THANH ORDERBOOK THEO HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG GIAI ĐOẠN HAI THÁNG NGAY LẬP TỨC CHÍNH XÁC SỰ KIỆN ĐƯA RA TĂNG CHO BẢN YÊU CẦU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

9.3. Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ các Nhà điều hành Orderbook vô hại, các chi nhánh, nhà thầu, người cấp phép và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động, tố tụng, điều tra, yêu cầu, kiện tụng, chi phí, chi phí và thiệt hại nào ( bao gồm phí luật sư, tiền phạt hoặc hình phạt do bất kỳ cơ quan quản lý nào đưa ra) phát sinh từ hoặc liên quan đến

(a) việc bạn sử dụng hoặc thực hiện liên quan đến Dịch vụ Orderbook,

(b) sự vi phạm của bạn hoặc việc chúng tôi thực thi các Điều khoản này, hoặc

(c) việc bạn vi phạm bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ Orderbook. Nếu bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Người điều hành Orderbook, các chi nhánh, nhà thầu, người cấp phép và giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của họ theo các Điều khoản này, Orderbook sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình, kiểm soát bất kỳ hành động hoặc quy trình nào và để xác định xem Orderbook có muốn thanh toán hay không và nếu có, theo các điều khoản nào.

9.4. Giải quyết tranh chấp

Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Orderbook trước khi có tranh chấp đang chờ xử lý, Orderbook muốn giải quyết các mối quan tâm của bạn mà không cần đến các thủ tục pháp lý chính thức, nếu có thể Orderbook sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp của bạn trong nội bộ sớm nhất có thể. Các bên đồng ý thương lượng một cách thiện chí để giải quyết tranh chấp (các cuộc thảo luận sẽ được giữ bí mật và tuân theo các quy tắc hiện hành bảo vệ các cuộc thảo luận dàn xếp không được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào).

10. Luật Điều chỉnh, Trọng tài và Từ bỏ Hành động Tập thể

10.1. Bạn đồng ý phân xử bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ. Trọng tài ngăn cản bạn kiện ra tòa hoặc không có phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn. Bạn đồng ý thông báo cho nhau bằng văn bản về bất kỳ tranh chấp nào trong vòng sáu mươi ngày kể từ khi tranh chấp phát sinh. Ngoài ra, bạn đồng ý:

(a) Cố gắng giải quyết không chính thức trước bất kỳ yêu cầu trọng tài nào ít nhất 7 ngày trước khi bắt đầu bất kỳ thủ tục trọng tài hoặc tòa án nào. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu khi nhận được thông báo bằng văn bản từ bạn. Nếu chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp trên cơ sở không chính thức, bạn và chúng tôi đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh theo Thỏa thuận này cuối cùng sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc, trên cơ sở cá nhân;

(b) Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc mất hiệu lực của hợp đồng, sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo Quy tắc của Quần đảo Virgin thuộc Anh;

(c) Địa điểm phân xử sẽ là Tortola, Quần đảo Virgin thuộc Anh, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác;

(d) Ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình tố tụng trọng tài phải là tiếng Anh;

(e) Rằng các tòa án ở Quần đảo Virgin thuộc Anh có thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ kháng cáo nào đối với phán quyết trọng tài và bất kỳ vụ kiện nào giữa các bên không phải là đối tượng của trọng tài;

(f) Trọng tài có thẩm quyền đưa ra bất kỳ biện pháp khắc phục nào mà nếu không sẽ có sẵn tại tòa án; và

(g) Rằng các bên sẽ phân chia chi phí và chi phí của bất kỳ trọng tài nào và chịu các chi phí pháp lý và chi phí của họ.

10.2. Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản này và luật pháp của Quần đảo Virgin thuộc Anh, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào có thể quy định cho phần mềm của luật pháp của một khu vực tài phán khác.

10.3. Bạn sẽ chỉ được phép theo đuổi các khiếu nại chống lại chúng tôi trên cơ sở cá nhân, không phải với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ hành động hoặc tố tụng tập thể hoặc đại diện nào và bạn sẽ chỉ được phép tìm kiếm sự cứu trợ (bao gồm tiền bạc, lệnh cấm và tuyên bố) trên cơ sở cá nhân.

11. Khác

11.1. Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này và Chính sách quyền riêng tư bao gồm toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và Orderbook về chủ đề của thỏa thuận này, và thay thế bất kỳ và tất cả các cuộc thảo luận, thỏa thuận và hiểu biết trước đó dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phiên bản trước nào của Thỏa thuận này) và mọi bản chất giữa bạn và Orderbook. Tiêu đề và văn bản giải thích chỉ dành cho mục đích tham khảo và không có cách nào xác định, giới hạn, xây dựng hoặc mô tả phạm vi hoặc mức độ của phần đó.

11.2. Phân công. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền và / hoặc giấy phép nào được cấp theo Thỏa thuận này. Chúng tôi bảo lưu quyền chuyển nhượng các quyền của mình không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của chúng tôi hoặc cho bất kỳ người kế nhiệm nào vì lợi ích của bất kỳ doanh nghiệp nào liên quan đến Dịch vụ. Bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng nào vi phạm điều này sẽ vô hiệu. Theo những điều đã nói ở trên, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, những người kế thừa của họ và những người được chuyển nhượng được phép.

11.3. Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo bất kỳ quy tắc, luật hoặc quy định nào hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào, địa phương, tiểu bang hoặc liên bang, thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành mục tiêu của điều khoản ở mức cao nhất phạm vi có thể theo bất kỳ luật hiện hành nào và hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng.

11.4. Trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào do bất kỳ trường hợp bất thường hoặc không lường trước được nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, hậu quả của nó sẽ không thể tránh khỏi bất chấp mọi nỗ lực ngược lại, bao gồm nhưng không giới hạn hành động của chính phủ hoặc các hành động khủng bố, chiến tranh, động đất , hỏa hoạn, lũ lụt hoặc các hành động khác của Chúa, điều kiện lao động, sự chậm trễ hoặc hỏng hóc do sự cố với hệ thống hoặc mạng khác, sự cố cơ học hoặc lỗi xử lý dữ liệu hoặc khi chúng tôi bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ pháp lý khác.

11.5. Sửa đổi. Chúng tôi có thể sửa đổi bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi của Thỏa thuận này với ngày sửa đổi cập nhật. Các thay đổi sẽ có hiệu lực và được bạn coi là đã chấp nhận, lần đầu tiên bạn sử dụng Dịch vụ sau lần đăng đầu tiên của Thỏa thuận sửa đổi và sẽ áp dụng trong tương lai đối với các giao dịch được thực hiện sau ngày đăng.

11.6. Sự sống còn. Khi chấm dứt tài khoản của bạn hoặc Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do nào khác, tất cả các quyền và nghĩa vụ của các bên về bản chất vẫn tiếp tục sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt.

11.7. Từ bỏ và Xung đột. Việc Orderbook không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào xét xử là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và vẫn có hiệu lực thi hành giữa các bữa tiệc.

11.8. Quyền của bên thứ ba. Thỏa thuận này không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào đối với bất kỳ bên nào khác ngoài bạn và chúng tôi và bất kỳ chi nhánh nào mà mỗi bên sẽ là bên thứ ba thụ hưởng Thỏa thuận này và không người nào khác sẽ khẳng định bất kỳ quyền nào với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba dưới đây.

11.9. Ngôn ngữ thịnh hành. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản gốc tiếng Anh của Thỏa thuận này và bất kỳ bản dịch tiếng nước ngoài nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

12. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]