Kết quả giao dịch trực tiếp

Trader Orderbook Market Lập thị trường

Linh hoạt (Xu hướng)

Ngày phát hành: 15 tháng 10 năm 2021

Mục tiêu 10%-15%* hàng tháng

Dữ liệu kết nối với Bybit được cập nhật lúc 06:00 UTC + 8 hàng ngày

0
lợi nhuận hàng năm
0
năm cho đến nay
0 %
0 %

Hiệu suất hàng tháng

Lịch sử giao dịch

* Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Lợi nhuận không được đảm bảo.

Giao dịch với chúng tôi ngay hôm nay!

Có một câu hỏi? Kiểm tra các câu hỏi thường gặp của chúng tôi.